Čím se řídíme

Dbáme na to, aby chování našich specialistů a dalších zaměstnanců bylo pro klienta transparentní a předvídatelné. Proto všechny osoby, musí ke klientům přistupovat podle standardizovaných pravidel.

  1. Zaměstnanec naší společnosti jedná při své činnosti kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
  2. Zaměstnanec naší společnosti svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Je zcela nepřípustné, aby mezi svými klienty činil rozdíl z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
  3. Zaměstnanec naší společnosti volí takové postupy, aby nezneužil svého postavení v neprospěch klienta.
  4. Zaměstnanec musí dodržovat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se dostal do kontaktu v průběhu poskytování služeb klientovi a to i po ukončení spolupráce. Tento závazek mlčenlivosti se netýká informací, které jsou jiným způsobem volně dostupné. Závazek mlčenlivosti je možno porušit také v případě, že to uloží platné právní předpisy.

 

  1. Zaměstnanec naší společnosti může spolupracovat při poskytování našich služeb s dalšími osobami, pokud je to v zájmu klienta.
  2. Zaměstnanec naší společnosti nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých) či vlastní firmy.
  3. Zaměstnanec naší společnosti svým vystupováním vždy reprezentuje AML systems a svoji osobnost.
  4. Zaměstnanec naší společnosti si je vědom své odpovědnosti. Proto se neustále snaží zdokonalovat ve všech oblastech, které mu byly svěřeny.
  5. Zaměstnanec odmítne poskytnout jakékoliv služby osobě, u které vzniká důvodné podezření, že by služby AML systems mohla zneužít k účelům legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat