Směnárenské subjekty

Jelikož při hotovostních směnárenských službách dochází ke změně charakteru majetku klienta, jsou služby směnáren často využívány pro účely praní špinavých peněz, tj. zakrytí nelegálního původu.

Z toho důvodu jsou všechny směnárenské subjekty povinny se podílet na prevenci praní špinavých peněz, kterou v ČR upravuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu nebo také zákon proti praní špinavých peněz.

 


Koho se AML povinnosti týkají

Povinnou osobou podle AML zákona jsou všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou držitelem povolení k poskytování směnárenských služeb. Jakmile vám ČNB udělí povolení, stáváte se povinnou osobou podle AML zákona se všemi povinnosti, bez ohledu na fakt, že směnárenskou činnost zatím neprovozujete.

Dále není z pohledu AML zákona rozhodující v jaké podobě směnárenské činnosti nabízíte – zda je to pouze nákup valut nebo také jejich prodej, zda akceptujete pouze EUR nebo celou škálu světových měn.

AML povinnosti se vztahují nejen na standardní směnárny, ale také na subjekty, které ji provozují pouze jako doplňkovou činnost, zejména:

 • ubytovací nebo stravovací zařízení
 • cestovní agentury, maloobchodní provozy
 • kasina, herny a jiné.

Výjimka z AML zákona

V případě, že provozujete směnárenskou činnost pouze jako doplňkovou činnost pro klienty vaší další „hlavní činnosti“, za určitých podmínek vám vzniká nárok na výjimku z AML zákona. O tuto výjimku však musíte požádat a splnění několika podmínek náležitě prokázat.

Na výjimku vzniká nárok pouze v případě, že:

 1. neprovozujete žádnou další činnost regulovanou AML zákonem
 2. obrat ze směnárenské činnosti nepřesahuje 5% z celkového obratu podnikání
 3. směnárenská činnost je pouze doplňkovou k jiné hlavní činnosti (pro její klienty)
 4. používáte účinný systém, který zabrání tomu, že nebudou provedeny obchody převyšující částku 1 000 EUR (souhrnně) s jednou osobou v průběhu 30-ti dnů.

V případě, že vám FAÚ na základě žádosti podle výjimku přidělí, nebude se na vaše podnikání AML zákon vztahovat (až na drobné povinnosti).

AML povinnosti směnáren

Na směnárny se vztahují AML povinnosti stanovené následujícími předpisy:

 • AML zákon, tj. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
 • podzákonné vyhlášky (vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb.), úřední sdělení ČNB (ÚS ze dne 26.5.2009 o uznávaných AML standardech) a nařízení vlády (č. 210/2008 Sb.)
 • zákon o provádění mezinárodních sankcí (č. 69/2006 Sb.)
 • vybrané přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
 • uznávané mezinárodní standardy.

Jedná tudíž se o vzájemné propojené povinnosti, které je nezbytné plnit nejen při provádění každé směny hotovosti, ale i obecně (bez závislosti na uskutečněných obchodech). Více informací o AML povinnostech naleznete ZDE.

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad je rozsáhlý soubor interních směrnic, postupů a jiných nástrojů (formuláře, seznamy a jiné), které jednoznačně stanovují přesné postupy pro vás a vaše zaměstnance. Cílem systému vnitřních zásad je zabezpečit, aby bylo vaše podnikání plně v souladu se zásadami prevcence praní špinavých peněz.

Vaší povinností je opatřit si systém vnitřních zásad v písemné podobě, schválit ho, pečlivě jej uplatňovat v praxi, v případě nutnosti ho aktualizovat a také pravidelně o něm provádět školení zaměstnanců (alespoň jednou ročně, před dosazením nového zaměstnance nebo při změně systému vnitřních zásad) a o školení vytvořit záznam.

Jaká rizika vznikají, když nepoužíváte systém vnitřních zásad

V případě, že nemáte anebo nepoužíváte kvalitní systém vnitřních zásad, dá se předpokládat, že neplníte některé AML povinnosti anebo že jsou plněny nesprávně. V tomto případě se vystavujete následujícím rizikům:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč nebo odnětí oprávnění k podnikání
 • tohoto nedostatku může zneužít konkurence nebo jiní nepřátelé (často bývalí zaměstnanci nebo nespokojení klienti)
 • vaše podnikání se stane přitažlivé pro kriminálníky a „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • sami můžete upadnout do podezření z aktivní účasti na praní špinavých peněz
 • přitáhnete pozornost kontrolních orgánů.

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ze strany MF ČR, ale zejména, bude-li u vašeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal vaše podnikání právě díky zanedbání na vaší straně.

Naše služby pro směnárenské subjekty

AML systems poskytuje směnárenským subjektů především následující služby:

 • Vyhotovení profesionálního systému vnitřních zásad podle AML zákona a dalších předpisů, včetně nezbytné podpory při jeho schvalování a implementaci do praxe. Tento rozsáhlý dokument bezpečnostního charakteru se konstruuje vždy na míru podnikání s ohledem na množství faktorů. Více informací naleznete ZDE.
 • Povinná školení zaměstnanců nebo řídících pracovníků směnáren podle AML zákona. Školení je nezbytné provádět alespoň jednou ročně nebo vždy před zařazením nového zaměstnance na dotčenou pozici nebo při změně systému vnitřních zásad. Více informací naleznete ZDE.
 • Vyhotovení povinných hodnotících zpráv podle vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb. Vyhláška ukládá zprávu vyhotovit alespoň jednou ročně. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat