Slovník pojmů


A

 

AML

Obecně používaná zkratka pro oblast boje proti praní špinavých peněz (Anti-Money-Laundering = proti praní peněz). Někdy se používá ve spojení AML/CFT.

 

AML povinnosti

Soubor povinností stanovených AML zákonem, AML vyhláškou a dalšími platnými předpisy.

 

 

AML standardy

Uznávané a osvědčené principy a postupy v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které reflektují vývoj v oblasti praní peněz. V ČR jsou stanoveny Úředním sdělením ČNB ze dne 26.5.2009.

 

AML směrnice

Nebo také III. AML směrnice je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu.

 

 

AML vyhláška

Vyhláška č. 281/2008 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo také zákon „proti praní špinavých peněz“.


C

 

CFT

Obecně používaná zkratka pro oblast boje proti financování terorismu (Counter Financing of Terrorism) = proti financování terorismu). Někdy se používá ve spojení AML/CFT.

 

 


D

 

Doporučení FATF (40+9)

Nebo také 40 Recommendations + 9 Special Recommendations je soubor opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

 

Due Diligence

Nebo také Customer Due Diligence (CDD) je anglický výraz pro hloubkovou kontrolu klienta.


F

 

FATF

Fiancial Action Task Force = Finanční akční výbor proti praní peněz je mezivládní organizací, která stanovuje standardy a rozpracovává a propaguje zásady politiky boje proti praní peněz a financování terorismu. FATF má celosvětový vliv při hodnocení zemí a teritorií v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

 

FAÚ MF

Specializovaný útvar MF CŘ, který se primárně zabývá příjmem a šetřením oznámení o podezřelých obchodech podle AML zákona. Dále se zabývá spolupráci ČR s FIU jiných států, prováděním mezinárodních sankcí a kontrolní činností.

 

 

Financování terorismu

Z pohledu AML zákona se tím rozumí shromažďování nebo poskytnutí majetku s vědomím, že bude použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má tomuto napomoci. Jedná se také o podporu osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání těchto trestných činů nebo jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele těchto činů.

 

FIU

Financial Intelligence Unit = Finanční zpravodajská jednotka pověřená shromažďováním a vyšetřováním podezřelých obchodů; v ČR plní funkci FIU Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ MF).


H

 

Hodnotící zpráva

Nebo také „zpráva hodnotící činnost v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ je dokument, který musí některé typy povinných osob vypracovat podle § 8 AML vyhlášky alespoň jednou ročně.

 

 


I

 

Identifikace klienta

Jedná se o postup, kterého cílem je jednoznačně určit identitu klienta a získat jeho identifikační údaje na základě důvěryhodného průkazu totožnosti. Správně provádění identifikace je základním pilířem AML povinností.

 

 


K

 

Kontrola klienta

Kontrola klienta je kontinuální proces, který začíná při navazování obchodního vztahu s klientem a pokračuje v jeho průběhu. Cílem Due Dilgence je především vyhodnocovat rizikovost klienta z pohledu AML předpisů. Hodnocení rizikovosti je nezbytnou součástí posuzování podezřelosti obchodů. Provádět kontrolu klienta ukládá § 9 AML zákona.

 

Kontaktní osoba

Osoba pověřená k plnění oznamovací povinnosti podle AML zákona a k zajišťování průběžného styku s MF ČR. AML zákon stanovuje určitá omezení pro volbu kontaktní osoby v § 22.


L

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti

Z pohledu AML zákona se tím rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem.

 

 


M

 

Mezinárodní sankce

Podle zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí se tím rozumí příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Vztahují-li se na klienta mezinárodní sankce, jedná se nutně o podezřelý obchod.

 

 


N

 

Nařízení 1781

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody finančních prostředků.

 

Nařízení 1889

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupujících do Společenství nebo je opouštějící.


O

 

Oznámení podezřelého obchodu

Oznámení, které musí podat povinné osoby FAÚ MF ČR v případě, že podezřelý obchod zjistí. Je možno ho učinit několika způsoby, vždy však bez zbytečného odkladu. Přesný postup stanovuje § 18 AML zákona.

 

 


P

 

Podezřelý obchod

Z pohledu AML/CFT se jedná o obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu.

 

 PEP

Zkratka používaná pro Politically Exposed Person = Politicky exponovaná osoba.

   

Politicky exponovaná osoba

Nebo také PEP je fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která má bydliště mimo Českou republiku, nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku. PEP je definovaná v § 4 AML zákona.

 

Poznej svého klienta

Nebo také Know Your Customer (KYC) je součásti kontroly klienta podle § 9 AML zákona. Jedná se o princip, na základě kterého společnost nebo podnikatel shromažďuje relevantní informace o klientech. Z pohledu AML se jedná o sestavování a aktualizaci profilu klienta, který, mimo jiné, pomáhá rozhodovat o tom, zda uskutečněné obchody odpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům.

 

 

Povinná osoba

Je subjekt (fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo nepodnikající), který je definován v § 2 AML zákona. Na tyto subjekty se pak vztahují AML povinnosti.

 

Praní špinavých peněz

Laický výraz používaný pro legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

 

Prováděcí směrnice

Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006, kterou jsou stanoveny prováděcí opatření k AML směrnici.

 

 


R

 

Rizikové země

Jedná se o země nebo teritoria, které nedostatečně uplatňují opatření proti praní peněz, nebo je neuplatňují vůbec. Seznam těchto zemí vydává a několikrát do roka aktualizuje FATF.

 

 


S

 

Sankční seznamy

Seznamy osob a organizovaných skupin (právnických osoby), na které se vztahují mezinárodní sankce. Pro ČR mají význam zejména dva sankční seznamy – sankční seznam EU a Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu.

 

Skutečný majitel

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob. Skutečný majitel je definován v § 4 AML zákona.

 

 

Strukturování obchodů

Činnost, při které dochází k rozdělování vyšších částek na nižší částky pod hranicí povinnosti identifikace nebo kontroly (1 000 EUR nebo 15 000 EUR) za účelem vyhnout se provedení identifikace nebo kontroly u povinné osoby. Takovéto chování klienta je znakem podezřelého obchodu.

 

Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření

Nebo také SVZ je rozsáhlý soubor interních směrnic a návodů, které jednoznačně stanovují přesné postupy pro zaměstnance povinné osoby. Cílem těchto směrnic je zabezpečit, aby bylo podnikání plně v souladu s AML zákonem a souvisejícími předpisy a aby tím byly všechny AML povinnosti řádně plněny.  obsahuje § 21 AML zákona.

 

 

Štrasburská úmluva

Úmluva o praní, vyhledávaní, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů, která byla přijata v r. 1990, pro ČR vstoupila v platnost 1.3.1997.

 

 


V

 

Výjimka z AML zákona

Je institut, který umožňuje, aby na některé typy subjektů (kterým výjimka byla udělena) nebylo pohlížet jako na povinné osoby podle AML zákona a tudíž se na ně valná většina AML povinností nevztahuje. O výjimku je nutno požádat a splnil podmínky stanovené v § 34 AML zákona.

 

 


Z

 

Znaky podezřelého obchodu

Znaky a okolnosti, které by mohly nasvědčovat tomu, že se jedná o podezřelý obchod. Jedná se typické znaky chování klienta a o typické znaky a okolnosti obchodu. Tyto znaky a okolnosti jsou pro každý obor a typ obchodu specifické a k jejich určování je nutno mít znalosti z bezpečností oblasti.

 

 

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat