Ověřování mezinárodních sankcí finančního charakteru

AML systems poskytuje na této stránce nástroj, který umožňuje ověřovat, zda Česká republika vůči klientovi uplatňuje mezinárodní sankce finančního charakteru nebo nikoliv. Lze ho použít pro ověřování jak fyzických, tak i právnických osob.

Ověřování, zda ČR vůči zadané osobě uplatňuje mezinárodní sankce finančního charakteru nebo nikoliv, provádí tento nástroj tím, že vyhledá zadanou osobu ve dvou sankčních seznamech právně závazných pro ČR:

 1. aktuálně platný konsolidovaný seznam osob, skupin a entit, na které se vztahují finanční sankce Evropské unie

 2. aktuálně platné nařízení vlády ČR č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb.

AML systems tuto službu poskytuje zdarma. Společnost IDEA 4 systems s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím této služby nebo za její nefunkčnost.

Povinnost ověřovat mezinárodní sankce

Povinnost ověřovat, zda ČR vůči klientovi uplatňuje mezinárodní sankce, implicitně ukládá § 6 zákona proti praní špinavých peněz. Tato povinnost se vztahuje na všechny typy povinných osob a je nezbytné si ji průkazně splnit

 • před uskutečněním každého obchodu nebo poskytnutím služby

 • před navázáním obchodního vztahu s klientem

 • v době trvání obchodního vztahu při každé jeho změně a dále v pravidelné frekvenci (určené v dokumentu Hodnocení rizik společnosti), vždy ale tak, aby bylo bezchybně zajištěno odhalení sankcionované osoby a dodržení omezujících sankčních opatření a povinnosti ohlásit podezřelý obchod.

 

Vyhledávané osoby

V sankčních seznamech je potřeba prověřit přítomnost klienta a kterékoliv osoby (fyzické i právnické), které s ním souvisí, zejména:

 • členy statutárního orgánu a dozorčího orgánu klienta
 • osoby z vlastnické a řídící struktury klienta a pokud jsou to právnické osoby, tak i členy statutárního a dozorčího orgánu těchto právnických osob
 • všechny skutečné majitele klienta
 • osoby oprávněné jednat ve věci obchodu nebo obchodního vztahu jménem klienta (např. zmocněnci)
 • osoby jednající ve prospěch klienta
 • osoby, které jsou protistranou obchodu, jsou-li známé.

Výsledek hledání

Pokud na základě zobrazených výsledků dospějete k závěru, že se na vašeho klienta vztahují mezinárodní sankce, je nezbytné tohoto klienta a jeho jednání oznámit FAÚ jako podezřelý obchod. Je nezbytné tak učinit i v případě, kdy k uskutečnění obchodu nedojde nebo klient o uskutečnění obchodu pouze jedná.

Dále doporučujeme prostudovat znění konkrétního sankčního opatření, jelikož jim může být vázáno vaše další jednání vůči klientovi (například budete nuceni majetek klienta zadržet).

Frekvence aktualizace sankčních seznamů

Zdrojové soubory jsou aktualizované jednou denně obvykle v nočních hodinách.


Hledat v sankčních seznamech:

Hledané jméno/název se nenachází na žádném ze dvou právně závazných sankčních seznamů České republiky.
The name of the searched entity is not listed on any on the legally binding sanction lists valid for Czech Republic.


AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat