Inkasní agentury a osoby odkupující pohledávky

Jelikož při převodu pohledávky dochází k převodu někdy i vysokých majetkových hodnot, jsou osoby odkupující pohledávky a případně obchodující s nimi povinny se aktivně podílet na prevenci praní špinavých peněz.

V ČR tuto oblast upravuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také AML zákon či zákon proti praní špinavých peněz, který ukládá plnit řadu tzv. AML povinností.

 


Koho se AML povinnosti týkají

Povinnou osobou podle AML zákona jsou, mimo jiné, osoby, které odkupují pohledávky, anebo se zabývají obchodem s nimi. Do této skupiny patří všechny fyzické nebo právnické osoby, které jako předmět svého podnikání:

 • odkupují pohledávky, aby je dále prodaly
 • odkupují pohledávky, aby je vymáhaly nebo jinak zlikvidovaly
 • prodávají nabyté pohledávky.

Do této skupiny patří zejména společnosti, které se označují jako inkasní agentury nebo společnosti, které se zabývají managementem pohledávek.

Na to, zda je fyzická nebo právnická osoba povinnou osobou podle AML zákona, nemá vliv žádný z následujících faktů:

 • platby jsou uskutečňovány pouze bezhotovostně
 • jednou ze smluvních stran bývá úvěrová nebo jiná finanční instituce
 • odkupované pohledávky jsou pouze malé hodnoty.

AML povinnosti inkasní agentury

Na osoby odkupující pohledávky nebo obchodující s nimi se vztahují AML povinnosti stanovené následujícími předpisy:

 • AML zákon, tj. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
 • zákon o provádění mezinárodních sankcí (č. 69/2006 Sb.)
 • vybrané přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR
 • související podzákonné vyhlášky a nařízení vlády.

Jedná se tudíž o vzájemně propojené povinnosti, které je nezbytné plnit nejen při provádění každého obchodu, ale i obecně (bez závislosti na uskutečněných obchodech).

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad je rozsáhlý soubor interních směrnic, postupů a jiných nástrojů (formuláře, seznamy a jiné), které jednoznačně stanovují přesné postupy pro vás a vaše zaměstnance. Cílem systému vnitřních zásad je zabezpečit, aby bylo vaše podnikání plně v souladu se zásadami prevence praní špinavých peněz.

Vaší povinností je opatřit si systém vnitřních zásad v písemné podobě, schválit ho, pečlivě jej uplatňovat v praxi, v případě nutnosti ho aktualizovat a také pravidelně o něm provádět školení zaměstnanců (alespoň jednou ročně, před dosazením nového zaměstnance nebo při změně systému vnitřních zásad) a o školení vytvořit záznam.

Jaká rizika vznikají, když nepoužíváte systém vnitřních zásad

V případě, že nemáte anebo nepoužíváte kvalitní systém vnitřních zásad, dá se předpokládat, že neplníte některé AML povinnosti anebo že jsou plněny nesprávně. V tomto případě se vystavujete následujícím rizikům:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč nebo odnětí oprávnění k podnikání
 • tohoto nedostatku může zneužít konkurence nebo jiní nepřátelé (často bývalí zaměstnanci nebo nespokojení klienti)
 • vaše podnikání se stane přitažlivé pro kriminálníky a „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • sami můžete upadnout do podezření z aktivní účasti na praní špinavých peněz
 • přitáhnete pozornost kontrolních orgánů.

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ze strany MF ČR, ale zejména, bude-li u vašeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal vaše podnikání právě díky zanedbání na vaší straně.

Naše služby pro osoby odkupující pohledávky

AML systems poskytuje osobám vykupujícím pohledávky především následující služby:

 • Vyhotovení profesionálního systému vnitřních zásad v písemné podobě podle AML zákona a dalších předpisů, včetně nezbytné podpory při jeho implementaci do praxe. Tento rozsáhlý dokument bezpečnostního charakteru se konstruuje vždy na míru podnikání s ohledem na množství faktorů. Více informací naleznete ZDE.
 • Povinná školení zaměstnanců nebo řídících pracovníků podle AML zákona. Školení je nezbytné provádět alespoň jednou ročně nebo vždy před zařazením nového zaměstnance na dotčenou pozici nebo při změně systému vnitřních zásad. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat