Často kladené dotazy

Máte jinou otázku?

V případě, že se zde nenachází odpověď na vaši otázku nebo potřebujete podrobnější informace, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.


Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?

 

Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Nahoru


Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?

 

FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).

A v neposlední řadě - nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Nahoru


Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?

 

V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Nahoru


Co jsou hodnotící zprávy a na koho se vztahují?

 

Na některé subjekty vymezené ve vyhlášce ČNB č. 67/2018 Sb. se vztahuje povinnost minimálně jednou ročně vypracovat tzv. „zprávu hodnotící činnost v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. Zpráva musí být projednána statutárním a dozorčím orgánem a uchovává se nejméně po dobu pěti let (pro účely kontroly).

Povinnost vypracovat hodnotící zprávu se vztahuje zejména na následující typy subjektů:

 • směnárenské subjekty
 • poskytovatelé platebních služeb
 • pojišťovací zprostředkovatelé
 • samostatní likvidátoři pojistných událostí.

AML systems poskytuje za výhodnou cenu službu, které součástí je vypracování této hodnotící zprávy.

Nahoru


Máme obavu, že systém vnitřních zásad, který používáme, není zcela v pořádku. Je nějaký způsob, jak to ověřit?

 

Způsob, kterým by to bylo možno na 100% ověřit, zatím neexistuje. Spolehlivě se to dozvíte až v případě kontroly ze strany FAÚ. Tím, že postupně roste povědomí o významu a opodstatnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz, se na nás obrací stále více klientů s požadavkem na nezávaznou konzultaci. Na základě praktických zkušeností jsme vyhodnotili nejčastější nedostatky užívaných SVZ, které považujeme za rizikové:

 • Neexistence postupů, kterými se zjišťuje nebo ověřuje, zda je klient politicky exponovaná osoba a zda se na klienta vztahují mezinárodní sankce. Často také nejsou vytvořeny nástroje, díky kterým lze splnění těchto povinností při kontrole jednoznačně prokázat.
 • Nejednoznačnosti v postupech identifikace klienta (akceptovatelné druhy průkazů, zjišťování absentujících údajů, nestandardní situace apod.).
 • V případě, že dochází k navazování obchodního vztahu s klientem (i v jiné než písemné podobě), je nutno toto v systému vnitřních zásad zohlednit. Týká se to zejména počáteční a průběžné identifikace a kontroly klienta.
 • Nedostatky v postupech identifikace a kontroly v případech, kdy je klientem právnická osoba.
 • Nejednoznačnosti ohledně povinnosti mlčenlivosti a informační povinnosti, přičemž může snadno dojít k porušení těchto povinností.
 • Nedostatečně upravené postupy pro odložení uskutečnění obchodu v zákonem stanovených případech.
 • Nedostatečně upraveny postupy kontroly dodržování systému vnitřních zásad.

V případě, že máte otázky ohledně postupů, jimiž se řídíte, neváhejte se na nás obrátit.

Nahoru

 


Existuje veřejně přístupný seznam politicky exponovaných osob (PEP list)?

 

Ne, žádný veřejně přístupný seznam politicky exponovaných osob neexistuje. Z toho důvodu je nutno skutečnost, zda klient je nebo není PEP, zjišťovat vždy před uskutečněním obchodu nebo před navázáním obchodního vztahu a tuto informaci aktualizovat v době jeho trvání resp. při každém kontaktu s klientem. Tato povinnost se vztahuje na všechny povinné osoby, které identifikují svého klienta.

Existuje několik možných postupů, které je nutno zvolit a upravit v závislosti na provozu a nabízených službách. Povinnost zjišťovat, zda je klient PEP, je nezbytné plnit průkazně, a vždy o tom vyhotovit záznam. Postupy pro zjišťování této skutečnosti jsou nevyhnutelnou součástí každého systému vnitřních zásad.

Nahoru


Existuje veřejně přístupný seznam sankcionovaných subjektů?

 

Ano, tyto seznamy jsou veřejné přístupné. V současné době jsou k dispozici dva sankční seznamy - ko solidovaný seznam finančních sankcí EU a seznam z přílohy nařízení vlády č. 210/2008 Sb. v aktuálně platném znění.

Jelikož jsou oba seznamy k dispozici ve formátu, který není příliš vhodný pro manuální vyhledávání, AML systems na svých stránkách poskytuje nástroj, kterým můžete ověřit, zda se váš klient (fyzická nebo právnická osoba) v obou těchto seznamech nachází nebo nikoliv. Více informací a samotný vyhledávací nástroj naleznete ZDE.

Nahoru


Jsme povinnou osobou podle zákona proti praní špinavých peněz, ale naše podnikání představuje pouze malé riziko z pohledu praní peněz. Existuje nějaká možnost, aby na nás nebylo pohlíženo jako na povinnou osobu?

 

V případě, že rozsah činnosti, díky které jste povinnou osobou, je tak malý, že představuje pouze malé riziko praní špinavých peněz, můžete využít výjimky ze zákona proti praní špinavých peněz. V případě, že vám bude výjimka udělena, nepohlíží se na vás jako na povinnou osobu a AML povinnosti se na vás nevztahují (až na několik málo povinností). Výjimka vám bude udělena v případě, že splňujete současně 3 podmínky:

 • Předmětná činnost je pouze doplňkovou činností k jiné hlavní činnosti, která není jinak zákonem proti praní špinavých peněz regulovaná (činnosti uvedené v § 2 zákona proti praní špinavých peněz). Typicky – ubytovací a stravovací zařízení nabízí směnárenské služby jako doplňkovou službu na hotelové recepci.
 • Celkový roční obrat z podnikání v předmětné činnosti nepřesahuje 5% z celkového ročního obratu podnikání.
 • Je zabezpečeno, že hodnota obchodu s jedním klientem nepřesáhne 1 000 EUR za 30 dnů (obchody nelze rozkládat na podlimitní částky).

O výjimku je nutno požádat podle správního řádu a splnění podmínek náležitě prokázat, co bývá často komplikované. Nebude-li vám výjimka přiznána, vztahují se na vás AML povinnosti v plné míře. V případě, že vám bude výjimka přidělena a v budoucnu dojde k porušení kterékoliv z uvedených podmínek, výjimka automaticky zaniká.

Nahoru


Je přípustné, abych si systém vnitřních zásad vypracoval sám/sama?

 

Praxe ukázala, že pokud si společnosti vypracují systém vnitřních zásad vlastními silami, vždy se v něm objeví zásadnější nedostatky, a tudíž dochází k zanedbávání AML povinností. Je k tomu zapotřebí výborné znalosti všech souvislostí zákona proti praní špinavých peněz a mezinárodních standardů, dále informací z bezpečnostní oblasti a typologie podezřelých obchodů. Nezbytná je i praxe a určitý „cit“ pro to, co kontrolní orgány od systému vnitřních zásad a splněných povinností očekávají. Pro osobu, která se s tímto úkolem nikdy nesetkala a intenzívně nezabývala, je téměř nemožné vypracovat systém vnitřních zásad správně a kvalitně.

Můžete se také v této věci obrátit na advokátní kancelář. Dokument, který obdržíte, bude ovšem spíše právním rozborem nebo obecným soupisem povinností, nikoliv přesným interním předpisem uvádějívím, co, kdy a jak má konkrétní zaměstnanec provést. Je dosti možné, že dokumenty, které Vám advokát připraví, pořídí u nás, jelikož se ne tuto oblast poradenské činnosti nesepcializuje. Služby, které poskytuje naše společnost, nejsou právními službami (neposkytujeme výklad povinnosí a ani právní analýzu).

Celá situace je analogická například s povinností vést účetnictví. Můžete se do toho pustit sami, pověřit tím advokáta, nebo se obrátit na odborníka – zkušenou účetní. V AML systems se na tuto oblast specializujeme již několik let. Máme proto v této oblasti bohaté zkušenosti. Dalším argumentem je také přijatelná cena, za kterou služby poskytujeme.

Nahoru


Kdy se na nás začínají vztahovat povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz?

 

Povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz se na vás vztahují od momentu, kdy jste se stali povinnou osobou, nejdříve však od 1.9.2008, kdy zákon vstoupil do platnosti. Pro některé speciální povinnosti stanovuje zákon lhůtu pro jejich splnění (poté co se stanete povinnou osobu), např. lhůtu 60 dnů pro doručení systému vnitřních zásad apod. Pro plnění povinností není rozhodné, zda činnost, kvůli které jste povinnou osobou, fakticky vykonáváte nebo nikoli.

Nahoru


Kdy vzniká potřeba systém vnitřních zásad doplnit nebo aktualizovat?

 

Povinné osoby mají povinnost systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik průběžně aktualizovat. Kvalitní systém vnitřních zásad by měl být nastaven tak, aby byl účinný ale současně aby byl co nejflexibilnější – tj. aby počítal s poměrně širokým spektrem eventualit. Tím můžete minimalizovat počet nezbytných změn a dále počet a množství školení zaměstnanců. Pro některé subjekty také platí, že musí změny v systému vnitřních zásad ohlásit FAÚ nebo ČNB.

Nejčastějším důvodem změn v Systému vnitřních zásad jsou zejména:

 • změny v nabídce poskytovaných služeb, ve způsobu jejich prodeje nebo poskytování (zavedení nových služeb, vznik obchodních vztahů, nové cesty poskytování služeb apod.)
 • změny v organizační struktuře nebo v personálním obsazení - na pozicích, kterých se systém vnitřních zásad dotýká (slučování nebo rušení funkcí vedoucích, osoby jmenovitě uvedené v systému vnitřních zásad už ve společnosti nepracují apod.)
 • změny ve způsobu evidování jednotlivých obchodů nebo služeb
 • nedostatky zjištěné praktickým uplatňováním systému vnitřních zásad, nebo nedostatky, na které upozornil kontrolní orgán.

Nahoru


Na koho přesně a v jakém rozsahu se vztahují povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz?

 

Okruh fyzických a právnických osob, na které se zákon proti praní špinavých peněz vztahuje, je přesně vymezen v § 2 zákona proti praní špinavých peněz. Tyto tzv. povinné osoby jsou vyjmenovány několika způsoby:

 • typem podnikatelského subjektu – AML povinnosti se vztahují na celou jeho podnikatelskou činnost
 • určitým oborem podnikání, ke kterému je subjekt oprávněn (živností, zápisem v OR nebo jinak) – AML povinnosti se vztahují pouze na tuto činnost a není přitom rozhodné, zda se tato činnost fakticky vykonává nebo nikoli
 • přímým vyjmenováním (pouze SCP).

Povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz se vztahují i na podnikatele, kteří by jinak nebyli povinnou osobou, ale kteří přijímají hotovostní platby převyšující 10 000 EUR.

Nahoru


Finanční analytický úřad nám poslal upozornění na nesplněním AML povinností. Co máme v této situaci dělat?

 

FAÚ někdy povinné osoby upozorňuje na nesplnění povinností formou dopisu, ve kterém stanoví lhůtu pro jejich splnění (zejména oznámit kontaktní osobu nebo odeslat systém vnitřních zásad). V takové situaci vám doporučujeme povinnosti urychleně splnit a FAÚ ve stanovené lhůtě o tom informovat, případně splnění doložit.

Nastala-li tato situace, doporučujeme vám nás co nejdříve kontaktovat. V této situaci je obzvlášť důležité si povinnosti splnit kvalitně a úplně, jelikož jste již přitáhli pozornost kontrolních orgánů a vzniká pravděpodobnost, že se na vás zaměří.

Nahoru


Jak máme postupovat v případě, že činnost, na základě které jsme povinnou osobou, fakticky nevykonáváme?

 

Podobně jako vy, existuje velká skupina podnikatelských subjektů, které mají oprávnění k určité činnosti (živnost, registrace apod.), díky čemu se stávají povinnou osobou podle zákona proti praní špinavých peněz, ale tuto činnost fakticky nevykonávají. Často se milně domnívají, že povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz nemusí plnit.

Pro většinu ustanovení zákona ale není rozhodné, zda tuto činnost vykonáváte nebo nikoliv. Důležité je, že máte oprávnění, na základě kterého jste považováni za povinnou osobou.

Na druhé straně – pokud nevykonáváte v této oblasti žádné obchody, většina povinností se na vás nevztahuje. Jedná se zejména o povinnosti spojené s obchody (provádět identifikaci a kontrolu apod.). To platí i o systému vnitřních zásad. Pokud tuto činnost nevykonáváte a ani pro ni nezaměstnáváte žádné zaměstnance, nevzniká povinnost systém vnitřních zásad vypracovat písemně, případě ho následně někam doručovat.

Jste-li povinnou osobou, AML systems vysoce doporučuje informovat FAÚ o skutečnosti, že předmětnou činnost fakticky nevykonáváte. Ministerstvu tím dáte nejen signál, že máte o AML povinnostech povědomí, ale s vysokou pravděpodobností nebude u vás plánovaná kontrola. Dále je vhodné v tomto oznámení přislíbit, že v momentě, kdy předmětnou činnost začnete vykonávat, splníte si všechny povinnosti, které zákon ukládá (obstaráte si systém vnitřních zásad, určíte kontaktní osobu apod.).

U subjektů, které jsou povinny svůj systém vnitřních zásad doručit FAÚ, je toto oznámení nutností. Bez něho by se totiž mohlo stát, že FAÚ zahájí správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu.

Nahoru

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat