Často kladené dotazy

Máte jinou otázku?

V případě, že se zde nenachází odpověď na vaši otázku nebo potřebujete podrobnější informace, kontaktujte nás. Rádi vám odpovíme.


Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?

 

Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

AML systems poskytuje svým klientům a dalším zájemcům bezplatný servis, v rámci kterého občasnými emailovými zprávami informujeme o nových nebo změněných právních předpisech z oblasti prevence praní špinavých peněz a poskytujeme jejich praktické výklady a posíláme další aktuální informace (seznamy rizikových zemí, výklady různých situací apod.). K odebírání tohoto newsletteru se můžete přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nahoru


Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?

 

MF ČR se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (neodeslali systém vnitřních zásad, neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah směnárenské činnosti).

Je nutno počítat také s tím, že pozornost kontrolních orgánů může přitáhnout podnět, který může podat např. váš znepřátelený konkurent.

A v neposlední řadě - nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k vyšetřování činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Nahoru


Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?

 

V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad, vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Nahoru


Co jsou hodnotící zprávy a na koho se vztahují?

 

Na některé subjekty vymezené ve vyhlášce ČNB č. 281/2008 Sb. se vztahuje povinnost minimálně jednou ročně vypracovat tzv. „zprávu hodnotící činnost v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. Zpráva musí být projednána statutárním a dozorčím orgánem a uchovává se nejméně po dobu pěti let (pro účely kontroly).

Povinnost vypracovat hodnotící zprávu se vztahuje zejména na následující typy subjektů:

 • směnárenské subjekty a obchodníci s devizami
 • pojišťovací zprostředkovatelé
 • samostatní likvidátoři pojistných událostí.

AML systems poskytuje za výhodnou cenu službu, které součástí je vypracování této hodnotící zprávy. Více informací se dozvíte ZDE.

Nahoru


Je možné najít někde na internetu předlohu systému vnitřních zásad, který bychom mohli používat?

 

Systém vnitřních zásad je dokument, který je nutno sestavit na míru a podle dispozic vaši společnosti nebo vašeho podnikání. Není proto možné Systém vnitřních zásad převzít a poupravit. Navíc se jedná o dokument bezpečnostního charakteru, který obsahuje řadu citlivých informací, a proto ho žádná společnost neuveřejňuje.

Na internetu lze najít několik „vzorů“, ale upozorňujeme, že jsou zcela nepoužitelné. Poměrně často se na nás obracejí klienti, kteří se nechali při sestavování systému vnitřních zásad těmato předlohami inspirovat. Jejich používáním se ale dostali do problémů, jelikož se prokázalo, že řadu povinností zanedbali nebo je neplnili správně.

Našimi klienty je také několik hotelových společností, které použili předlohu systému vnitřních zásad, kterou svým členům poskytuje AHRČR. Ministerstvo financí ČR je v souvislosti se směnárenskou činností, pro kterou je tento systém vnitřních zásad určen, upozornilo na řadu zásadních nedostatků. Vždy bylo u těchto klientů nezbytné vypracovat zcela nový systém vnitřních zásad. A dále, zejména u hotelových společností obvykle vzniká nárok na výjimku ze zákona proti praní špinavých peněz.

Na internetu lze najít také předlohu systému vnitřních zásad pro pojišťovací makléře, kteří fungují jako zprostředkovatelé životního pojištění. AML systems důrazně upozorňuje před používáním tohoto dokumentu, jelikož kvůli zásadním nedostatkům a chybějícím postupům nemůže sloužit jako systém vnitřních zásad a to ani pro zprostředkovatele pojištění.

Nahoru


Máme obavu, že systém vnitřních zásad, který používáme, není zcela v pořádku. Je nějaký způsob, jak to ověřit?

 

Způsob, kterým by to bylo možno na 100% ověřit, zatím neexistuje. Spolehlivě se to dozvíte až v případě kontroly ze strany FAÚ Ministerstva financí ČR. Tím, že postupně roste povědomí o významu a opodstatnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz, se na nás obrací stále více klientů s požadavkem na nezávaznou konzultaci. Na základě praktických zkušeností jsme vyhodnotili nejčastější nedostatky užívaných SVZ, které považujeme za rizikové:

 • Neexistence postupů, kterými se zjišťuje nebo ověřuje, zda je klient politicky exponovaná osoba a zda se na klienta vztahují mezinárodní sankce. Často také nejsou vytvořeny nástroje, díky kterým lze splnění těchto povinností při kontrole jednoznačně prokázat.
 • Nejednoznačnosti v postupech identifikace klienta (akceptovatelné druhy průkazů, zjišťování absentujících údajů, nestandardní situace apod.).
 • V případě, že dochází k navazování obchodního vztahu s klientem (i v jiné než písemné podobě), je nutno toto v systému vnitřních zásad zohlednit. Týká se to zejména počáteční a průběžné identifikace a kontroly klienta.
 • Nedostatky v postupech identifikace a kontroly v případech, kdy je klientem právnická osoba.
 • Nejednoznačnosti ohledně povinnosti mlčenlivosti a informační povinnosti, přičemž může snadno dojít k porušení těchto povinností.
 • Nedostatečně upravené postupy pro ochranu osobních údajů klienta.
 • Nedostatečně upravené postupy pro odložení uskutečnění obchodu v zákonem stanovených případech.
 • Nedostatečně upraveny postupy kontroly dodržování systému vnitřních zásad.

V případě, že máte otázky ohledně postupů, jimiž se řídíte, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám s ohledem na vaše podnikání pomůžeme.

Nahoru


Jednou z AML povinností je zaznamenávat a uchovávat osobní údaje klientů. Jaké povinnosti se na nás vztahují z pohledu ochrany osobních údajů?

 

Pokud osobní údaje klientů zpracováváte pouze za účelem splnění si vašich povinností podle zákona proti praní špinavých peněz (zákon č. 253/2008 Sb.), jste z pohledu zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) správcem údajů, kterému zpracování osobních údajů ukládá zvláštní zákon.

V praxi to znamená, že se nemusíte registrovat jako zpracovatel údajů a nemusíte žádat klienta o souhlas se zpracováním osobních údajů. Vztahují se na vás pouze některé povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, především.:

 • musíte přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů
 • musíte zabránit neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
 • musíte zpřístupnit informace o účelu zpracování, druhu osobních údajů, kategorií subjektů údajů a doby uchování údajů.

Tyto a další principy ochrany osobních údajů by měly být integrovány do systému vnitřních zásad, který používáte a zaměstnanci by měli být o nich náležitě proškoleni. V případě, že hodláte pořizovat kopie dokladů totožnosti klientů, vyžadují se další speciální postupy.

Dále je důležité nezapomenout, že odmítne-li se klient identifikaci nebo kontrole podle zákona proti praní špinavých peněz podrobit, jedná se nutně o podezřelý obchod.

Nahoru


Existuje veřejně přístupný seznam politicky exponovaných osob (PEP list)?

 

Ne, žádný veřejně přístupný seznam politicky exponovaných osob neexistuje. Z toho důvodu je nutno skutečnost, zda klient je nebo není PEP, zjišťovat vždy před uskutečněním obchodu nebo před navázáním obchodního vztahu a tuto informaci aktualizovat v době jeho trvání resp. při každém kontaktu s klientem. Tato povinnost se vztahuje na všechny povinné osoby, které identifikují svého klienta.

Existuje několik možných postupů, které je nutno zvolit a upravit v závislosti na provozu a nabízených službách. Povinnost zjišťovat, zda je klient PEP, je nezbytné plnit průkazně. Postupy pro zjišťování této skutečnosti jsou nevyhnutelnou součástí každého systému vnitřních zásad.

Nahoru


Existuje veřejně přístupný seznam sankcionovaných subjektů?

 

Ano, tyto seznamy jsou veřejné přístupné. V současné době jsou k dispozici dva sankční seznamy - sankční seznam EU a seznam z přílohy nařízení vlády č. 210/2008 Sb. v aktuálně platném znění.

Jelikož jsou oba seznamy k dispozici ve formátu, který není příliš vhodný pro manuální vyhledávání, AML systems na svých stránkách poskytuje nástroj, kterým můžete ověřit, zda se váš klient (fyzická nebo právnická osoba) v obou těchto seznamech nachází nebo nikoliv. Více informací a samotný vyhledávací nástroj naleznete ZDE.

Nahoru


Jsme povinnou osobou podle zákona proti praní špinavých peněz, ale naše podnikání představuje pouze malé riziko z pohledu praní peněz. Existuje nějaká možnost, aby na nás nebylo pohlíženo jako na povinnou osobu?

 

V případě, že rozsah činnosti, díky které jste povinnou osobou, je tak malý, že představuje pouze malé riziko praní špinavých peněz, můžete využít institutu výjimky ze zákona proti praní špinavých peněz. V případě, že vám bude výjimka udělena, nepohlíží se na vás jako na povinnou osobu a AML povinnosti se na vás nevztahují (až na několik málo ustanovení). Výjimka vám bude udělena v případě, že splňujete současně 3 podmínky:

 • Předmětná činnost je pouze doplňkovou činností k jiné hlavní činnosti, která není jinak zákonem proti praní špinavých peněz regulovaná (činnosti uvedené v § 2 zákona proti praní špinavých peněz). Typicky – ubytovací a stravovací zařízení nabízí směnárenské služby jako doplňkovou službu na hotelové recepci.
 • Celkový roční obrat z podnikání v předmětné činnosti nepřesahuje 5% z celkového ročního obratu podnikání.
 • Je zabezpečeno, že hodnota obchodu s jedním klientem nepřesáhne 1 000 EUR za 30 dnů (obchody nelze rozkládat na podlimitní částky).

O výjimku je nutno ministerstvo požádat podle správního řádu a splnění podmínek náležitě prokázat, co bývá často komplikované. Nebude-li vám výjimka přiznána, vztahují se na vás AML povinnosti v plné míře. V případě, že vám bude výjimka přidělena a v budoucnu dojde k porušení kterékoliv z uvedených podmínek (co MF ČR kontroluje), výjimka zaniká.

AML systems poskytuje službu, které součástí je vypracování dokumentace žádosti a dokumentace pro prokázání splnění podmínek. Více informací o této službě naleznete ZDE.

Nahoru


Je přípustné, abych si systém vnitřních zásad vypracoval sám/sama?

 

Praxe ukázala, že pokud si společnosti vypracují systém vnitřních zásad vlastními silami, vždy se v něm objeví zásadnější nedostatky, a tudíž dochází k zanedbávání AML povinností. Je k tomu zapotřebí výborné znalosti všech souvislostí zákona proti praní špinavých peněz a dalších právních předpisů (sankce, ochrana os. údajů apod.), dále informací z bezpečnostní oblasti a typologie podezřelých obchodů. Nezbytná je i praxe a určitý „cit“ pro to, co kontrolní orgány od systému vnitřních zásad a splněných povinností očekávají. Pro osobu, která se s tímto úkolem nikdy nesetkala a intenzívně nezabývala, je nemožné vypracovat systém vnitřních zásad správně a kvalitně.

Můžete se také v této věci obrátit na advokátní kancelář. Dokument, který obdržíte, bude pravděpodobně v souladu se zákonem, ale bude příliš obecný a nejednoznačný na to, abyste si mohli podle něho plnit své povinnosti a aby ho vaši zaměstnanci pochopili. Navíc za tento produkt zaplatíte velmi vysokou cenu.

Celá situace je analogická například s povinností vést účetnictví. Můžete se do toho pustit sami, pověřit tím advokáta, nebo se obrátit na odborníka – zkušenou účetní. V AML systems se na tuto oblast specializujeme již několik let. Máme proto v této oblasti bohaté zkušenosti. Dalším argumentem je také přijatelná cena, za kterou služby poskytujeme. Dokonce se někdy stává, že advokátní kanceláře nakupují systém vnitřních zásad od nás a za přirážku jej prodávají svému klientovi.

Nahoru


Kdy se na nás začínají vztahovat povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz?

 

Povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz se na vás vztahují od momentu, kdy jste se stali povinnou osobou, nejdříve však od 1.9.2008, kdy zákon vstoupil do platnosti. Pro některé speciální povinnosti stanovuje zákon lhůtu pro jejich splnění (poté co se stanete povinnou osobu), např. lhůtu 60 dnů pro doručení systému vnitřních zásad apod. Pro plnění povinností není rozhodné, zda činnost, kvůli které jste povinnou osobou, fakticky vykonáváte nebo nikoli.

Nahoru


Kdy vzniká potřeba systém vnitřních zásad doplnit nebo aktualizovat?

 

Povinné osoby mají povinnost systém vnitřních zásad průběžně aktualizovat. Kvalitní systém vnitřních zásad by měl být nastaven tak, aby byl účinný ale současně aby byl co nejflexibilnější – tj. aby počítal s poměrně širokým spektrem eventualit. Tím můžete minimalizovat počet nezbytných změn a dále počet a množství školení zaměstnanců. Pro některé subjekty také platí, že musí změny v systému vnitřních zásad ohlásit MF ČR nebo ČNB.

Nejčastějším důvodem změn v Systém vnitřních zásad jsou zejména:

 • změny v nabídce poskytovaných služeb, ve způsobu jejich prodeje nebo poskytování (zavedení nových služeb, vznik obchodních vztahů, nové cesty poskytování služeb apod.)
 • změny v organizační struktuře nebo v personálním obsazení - na pozicích, kterých se systém vnitřních zásad dotýká (slučování nebo rušení funkcí vedoucích, osoby jmenovitě uvedené v systému vnitřních zásad už ve společnosti nepracují apod.)
 • změny ve způsobu evidování jednotlivých obchodů nebo služeb
 • nedostatky zjištěné praktickým uplatňováním systému vnitřních zásad nebo nedostatky, na které upozornil kontrolní orgán.

V případě, že si nejste jisti, zda váš systém vnitřních zásad vyžaduje změnu nebo ne, kontaktuje nás, rádi vám zdarma poradíme.

Nahoru


Na koho přesně a v jakém rozsahu se vztahují povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz?

 

Okruh fyzických a právnických osob, na které se zákon proti praní špinavých peněz vztahuje, je přesně vymezen v § 2 zákona proti praní špinavých peněz. Tyto tzv. povinné osoby jsou vyjmenovány několika způsoby:

 • typem podnikatelského subjektu – AML povinnosti se vztahují na celou jeho podnikatelskou činnost
 • určitým oborem podnikání, ke kterému je subjekt oprávněn (živností, zápisem v OR nebo jinak) – AML povinnosti se vztahují pouze na tuto činnost a není přitom rozhodné, zda se tato činnost fakticky vykonává nebo nikoli
 • přímým vyjmenováním (pouze SCP).

Povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz se vztahují i na podnikatele, kteří by jinak nebyli povinnou osobou, ale kteří přijímají hotovostní platby převyšující 15 000 EUR.

V případě, že si nejste jisti, zda jste povinnou osobou nebo máte jinou otázku, kontaktuje nás, rádi vám zdarma poradíme.

Nahoru


Ministerstvo financí nám poslalo upozornění na nesplněním AML povinností. Co máme v této situaci dělat?

 

Ministerstvo financí někdy povinné osoby upozorňuje na nesplnění povinností formou dopisu, ve kterém stanoví lhůtu pro jejich splnění (zejména oznámit kontaktní osobu nebo odeslat systém vnitřních zásad). V takové situaci vám doporučujeme povinnosti urychleně splnit a MF ČR ve stanovené lhůtě o tom informovat, případně splnění doložit.

Nastala-li tato situace, doporučujeme vám nás co nejdříve kontaktovat. Rádi vám zdarma poskytneme konzultaci ohledně vzniklé situace a nabídneme časově a cenově vhodné řešení. V této situaci je obzvlášť důležité si povinnosti splnit kvalitně a úplně, jelikož jste již přitáhli pozornost kontrolních orgánů a vzniká pravděpodobnost, že se na vás zaměří.

Nahoru


Jak máme postupovat v případě, že činnost, na základě které jsme povinnou osobou, fakticky nevykonáváme?

 

Podobně jako vy, existuje velká skupina podnikatelských subjektů, které mají oprávnění k určité činnosti (živnost, registrace apod.), díky čemu se stávají povinnou osobou podle zákona proti praní špinavých peněz, ale tuto činnost fakticky nevykonávají. Často se milně domnívají, že povinnosti stanovené zákonem proti praní špinavých peněz nemusí plnit.

Pro většinu ustanovení zákona ale není rozhodné, zda tuto činnost vykonáváte nebo nikoliv. Důležité je, že máte oprávnění, na základě kterého jste považováni za povinnou osobou.

Na druhé straně – pokud nevykonáváte v této oblasti žádné obchody, většina povinností se na vás nevztahuje. Jedná se zejména o povinnosti spojené s obchody (provádět identifikaci a kontrolu apod.). To platí i o systému vnitřních zásad. Pokud tuto činnost nevykonáváte a ani pro ni nezaměstnáváte žádné zaměstnance, nevzniká povinnost systém vnitřních zásad vypracovat písemně, případě ho následně někam doručovat.

Jste-li povinnou osobou, AML systems vysoce doporučuje informovat MF ČR o skutečnosti, že předmětnou činnost fakticky nevykonáváte. Ministerstvu tím dáte nejen signál, že máte o AML povinnostech povědomí, ale s vysokou pravděpodobností nebude u vás plánovaná kontrola. Dále je vhodné v tomto oznámení přislíbit, že v momentě, kdy předmětnou činnost začnete vykonávat, splníte si všechny povinnosti, které zákon ukládá (obstaráte si systém vnitřních zásad, určíte kontaktní osobu apod.).

U subjektů, které jsou povinny svůj systém vnitřních zásad doručit MF ČR, je toto oznámení nutností. Bez něho by se totiž mohlo stát, že MF ČR zahájí správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu.

V případě, že jste v podobné situaci, rádi vám s přípravou výše popsaného oznámení pomůžeme. Více informací naleznete ZDE.

Nahoru


Naše podnikání prošlo kontrolou ČNB nebo ČOI a ta ohledně zákona proti praní špinavých peněz žádné nedostatky nezaznamenala. Lze se domnívat, že máme všechny AML povinnosti řádně splněny?

 

Prosím berte v potaz, že kontrola ze strany ČNB nebo ČOI není tak intenzivní, jako kontrola plnění AML povinností, kterou provádí MF ČR. To provádí kontrolu AML povinností skutečně „do hloubky“, včetně všech „drobných povinností“.

V AML systems jsme již několikrát řešili potíže klienta, který se spoléhal na neformální vyjádření zaměstnanců ČNB ohledně správného a postačujícího plnění AML povinností. V průběhu řízení, které zahájilo MF ČR, se ale tento klient dostal do potíží, protože MF ČR zastávalo jiný názor než ČNB. V oblasti povinností podle zákona proti praní špinavých peněz jsou stanoviska MF ČR pro povinné osoby směrodatné.

Nahoru


Plnění povinností stanovených zákonem proti praní špinavých peněz nám způsobuje značné potíže a znamená pro nás nárůst administrativy. Obáváme se, že nám to může způsobit odliv klientů, kteří nejsou ochotni akceptovat naše postupy, které jsme byli nuceni zavést. Lze se nějak bránit?

 

Ujišťujeme vás, že takto to vnímá téměř každá podnikající osoba nebo společnost. Je zapotřebí si však uvědomit, že vaše podnikání má teoreticky možnost nakládat s vysokými majetkovými částkami klientů a měnit jejich charakter, nebo se dostáváte do styku s informacemi o těchto aktivitách. Tím jste v určitém smyslu součástí finančního systému, a tudíž máte povinnost ho chránit, aby nebyl zneužit k účelům praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Povinnosti, které stanovuje tento zákon a které vám v určitém smyslu komplikují podnikání, se v té nebo oné podobě používají ve všech civilizovaných zemích a dá se proto předpokládat, že si budou na ně muset klienti zvyknout, ať přijdou do banky, směnárny, kupují nemovitost nebo zakládají společnost a to kdekoliv na světě.

Potíže způsobují zejména subjekty, které si své AML povinnosti neplní (např. od klientů nepožadují všechny informace a dokumenty) a klienti pak projeví nevůli používat služeb subjektů, u kterých k zanedbávání povinností nedochází. Dá se očekávat, že tento jev bude spíše dočasný – díky rostoucímu povědomí o AML povinnostech, tlaku na společenskou odpovědnost a také díky intenzivní kontrolní činnosti.

Nahoru

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat