AML povinnosti

Některé typy subjektů, které nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm, jsou povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti. Zákon jim za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti (AML = Anti-Money-Laundering = proti praní špinavých peněz).

Tyto povinnosti stanovuje zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (nebo také „zákon proti praní špinavých peněz“ nebo „AML zákon“).

 


Co jsou AML povinnosti

AML povinnosti jsou povinnosti, které vznikají speciálním typům subjektů podle následujících právních předpisů:

 • Zákon „proti praní špinavých peněz“ č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • přímo použitelné předpisy EU platných pro ČR
 • podzákonné vyhlášky a další přepisy (vyhl. č. 67/2018 Sb., sdělení ČNB ze dne 26.5.2009, nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 a jiné).

V případě, že se také na vás vztahuje zákon „proti praní špinavých peněz“, plnění AML povinností musí být součástí vašeho podnikání. Je nezbytné je plnit při každém obchodu, který provedete. AML povinnosti není možno je splnit zpětně.

Na koho se AML povinnosti vztahují

AML povinnosti se vztahují na subjekty vyjmenované v § 2 zákona proti praní špinavých peněz – jedná se o tzv. povinné osoby. Jsou to podnikající nebo nepodnikající osoby (fyzické nebo právnické), které jako součást svého podnikání nabízí například následující služby:

 • obchodování s nemovitostmi
 • poskytování směnárenských služeb
 • poskytování účetních služeb a daňového poradenství
 • poskytování platebních služeb
 • provozování sázkových her v kasinu
 • obchod s použitím zbožím vč. autobazarů
 • poskytování sídla jiné právnické osobě
 • zakládání právnických osob za účelem prodeje

Nejste si jisti, zda jste povinnou osobou a zda se na vás vztahují AML povinnosti? Více informací naleznete v dokumentech ke stažení na této stránce.

Příklady nejdůležitějších AML povinností

Jste-li povinnou osobou, při provádění obchodů (s přihlédnutím na jejich parametry), mimo jiné, musíte plnit následující AML povinnosti:

 • uskutečňovat identifikaci klienta (to může být fyzická nebo právnická osoba nebo osoba zastoupená apod.)
 • uskutečňovat kontrolu klienta (tj. zjišťovat původ majetku a účel transakce, skutečného majitele právnické osoby apod.)
 • ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce
 • před provedením obchodu zjistit, zda je klient tzv. politicky exponovaná osoba
 • odmítnout uskutečnit obchod v zákonem stanovených případech
 • uchovávat údaje v požadovaném rozsahu a po určitou dobu
 • neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu
 • v případě podezřelého obchodu provést odpovídající postup a podat oznámení o podezřelém obchodu a další.

Další AML povinnosti je nutno splnit bez ohledu na provedené obchody. Jsou to zejména následující:

 • obstarat si, schválit a pečlivě uplatňovat tzv. systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření a dále hodnocení rizik – rozsáhlý dokument interních směrnic sestaven na míru vašemu podnikání, kterým se musí řídit zaměstnanci a další osoby
 • ohlásit Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) tzv. kontaktní osobu, která bude s ním zabezpečovat průběžný styk a ohlašovat podezřelé obchody
 • minimálně jednou ročně uskutečnit školení zaměstnanců v zákonem požadovaném rozsahu a vytvořit o tom záznam
 • plnit informační povinnost a spolupracovat s FAÚ a dalšími orgány při vyšetřování a další.

Spolehlivé řešení: systém vnitřních zásad

Centrálním bodem všech vašich AML povinností je již zmíněný systém vnitřních zásad. Tento obsáhlý interní předpis technické povahy, který musí povinné osoby obstarat v písemné podobě, schválit ho a uplatňovat v praxi, by měl obsahovat postupy a opatření nastavené tak, aby byly pokryty všechny vaše AML povinnosti (včetně mezinárodních sankcí, ochrany osobních údajů apod.).

Jinými slovy – pokud se budou zaměstnanci řídit správně vypracovaným a kvalitním systémem vnitřních zásad, měly by být všechny vaše AML povinnosti řádně a průkazně splněny a to bez dodatečných nákladů.

AML systems se přípravou profesionálních systému vnitřních zásad zabývá již několik let. Soustředíme se zejména subjekty malé a střední velikosti v různých oborech podnikání.

Kontrola plnění AML povinností

Plnění AML povinností s náležitou pečlivostí hlídá FAÚ a v některých případech také Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce. Pravděpodobnost kontroly se zvyšuje v následujících případech:

 • některé z AML povinností doposud nebyly splněny vůbec (např. neohlášená kontaktní osoba) nebo byly splněny chybně nebo se zpožděním
 • doposud nebyly ohlášeny žádné podezřelé obchody
 • některý z vašich klientů se stane předmětem šetření pro podezření z praní špinavých peněz a tento klient využíval vašich služeb.

Rizika z nesplnění

V případě, že povinná osoba neplní AML povinnosti, vznikají následující rizika:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč
 • podnikání se stává přitažlivé pro „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • tohoto nedostatku může využít konkurence a upozornit úřady
 • možnost vzniku podezření z napomáhání při praní peněz (buď záměrného nebo z nedbalosti)

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ale zejména, ale také v případě, že bude u vašeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal vaše podnikání právě díky zanedbáním na vaší straně.

Výjimka z AML povinností

AML zákon připouští také přidělení výjimky – v případě, že předmětnou činnost vykonáváte pouze v omezené míře a jako doplňkovou. V případě, že je povinné osobě výjimka udělena, zákon proti praní špinavých peněz se na ni až na několik málo ustanovení nevztahuje.

O výjimku je nutno požádat FAÚ a náležitě prokázat splnění několika podmínek, což bývá často komplikované.

 

 

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat